open mobile menu close mobile menu

Dokumenter

Dokumenter

 1. Avklaringer angående overføring av Operatør- og Kjelpasser-sertifikater

  Gyldig fra: 22.06.2018 Revisjonsnummer: 1.00 ID: dok00603

  Merknader

  Viser til diskusjon angående overføring av sertifikater under møtet hos DSB den 2. mai 2018. Norsk akkreditering har avklaringer på spørsmål som ble reist under møtet.

  Last ned Last ned dok00603.pdf
 2. Forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester (NA Dok. 15) / Directive for accreditation fees (NA Doc 15)

  Gyldig fra: 09.07.2015 Revisjonsnummer: 19.02 ID: dok00069

  Dokumentet beskriver gebyrene som er knyttet til tjenester fra Norsk akkreditering. / This document describes the fees associated with services provided by Norwegian Accreditation

  Merknader

  Dokumentet beskriver gebyrene som er knyttet til tjenester fra Norsk akkreditering. Dokumentet beskriver gebyrene som er knyttet til tjenester fra Norsk akkreditering. This document describes the fees associated with services provided by Norwegian Accreditation

  Last ned Last ned dok00069.pdf
 3. Gradering av avvik (NA Dok. 55)

  Gyldig fra: 18.04.2016 Revisjonsnummer: 3.00 ID: dok00090

  Dette dokumentet beskriver den måten Norsk akkreditering graderer avvik på. Noen eksempler på de ulike graderingene er gitt.

  Merknader

  Dette dokumentet beskriver den måten Norsk akkreditering graderer avvik på. Noen eksempler på de ulike graderingene er gitt.

  Last ned Last ned dok00090.pdf
 4. Informasjon om CASCO avklaringer finnes i IAFs nettsiderCASCO clarification process/past clarifications on the IAF website

  Gyldig fra: 29.05.2017 Revisjonsnummer: 1.01 ID: dok00551

  Last ned Last ned dok00551.pdf
 5. Informasjonsbrev fra ISO/CASCO (CASCO N590):Revisorkompetanse for sertifisering av miljøstyringssystemer - De nye kravene i ISO 14001: 2015 er tatt i ISO / IEC 17021-2

  Gyldig fra: 07.04.2017 Revisjonsnummer: 1.00 ID: dok00541

  Merknader

  Informasjonsbrev fra ISO/CASCO (CASCO N590) anågende krav til revisor innen sertifisering av miljøstyringssystemer.

  Last ned Last ned dok00541.pdf
 6. NA Dok 24c: Bransjeinndeling benyttet av Norsk Akkreditering for definisjon av akkrediteringsomfangClassification of branches used by Norwegian Accreditationto define the scope of accreditation

  Gyldig fra: 12.05.2014 Revisjonsnummer: 8.01 ID: dok00071

  NA dok 24c Dette dokumentet beskriver lister over bransjer som kommer til anvendelse ved akkreditert sertifisering av styringssystemer, akkreditering av inspeksjonsorganer og godkjenning av bedrifter I henhold til EMAS-ordningen, samt sertifisering av produkter når det er krav til en spesifikk inndeling. Benyttes for å definere omfanget av den akkreditering som gis sertifiseringsorganer, inspeksjonsorganer og miljøkontrollører. This document describes tables of business areas that will be used by accredited organizations for certification of management systems, accreditation of inspection bodies and approval of organizations according to EMAS, and certification of products where it is requirements to specify business areas. The document is used to identify the accreditation scope for certification bodies, inspection bodies and environmental verifiers.

  Merknader

  V. 8.00 EU-ETS Codes are added in table 9 V.8.01 Changes in formating and fixed page nr

  Last ned Last ned dok00071.pdf
 7. Reviderte akkrediteringsstandarder

  Gyldig fra: 02.12.2013 Revisjonsnummer: 1.00 ID: dok00426

  Last ned Last ned dok00426.xlsx
 8. Vedlegg 1 til NA Dok 14: Vilkår for bruk av Norsk Akkrediterings logo i akkrediteringsmerker og for henvisning til akkrediteringAnnex 1 to the NA Dok 14: Terms for Use of Norwegian Accreditation's logo in accreditation mark and for references to ac

  Gyldig fra: 03.06.2016 Revisjonsnummer: 6.00 ID: dok00068

  NA dok 14 vedlegg 1

  Merknader

  Kun tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00068.pdf
 9. Veiledning for organisasjoner som søker om akkreditering/ Guidance for organizations applying accreditation (NA Dok. 4)

  Gyldig fra: 03.06.2016 Revisjonsnummer: 8.01 ID: dok00065

  Dette dokumentet gir søkeren informasjon om saksgangen ved akkreditering og noen av de forpliktelser som følger av akkreditering. This document provides information to applicants about procedure related to handling of application for accreditation and some of the obligations on account of accreditation

  Merknader

  Norsk og engelsk versjon er slått sammen. Det er endret tittel, heading, små skrivefeil, kapitteloverskrifter, innholdsfortegnelse. Det er satt inn noen nye referanser. Norwegian and English versions are merged. There are changes in the title, heading, small typing errors, chapter headings, table of contents, There are inserted some new references

  Last ned Last ned dok00065.pdf
 10. Vilkår for bruk av Norsk akkrediterings logo i akkrediteringsmerker og for henvisning til akkreditering og god laboratoriepraksis (GLP)Terms for use of Norwegian Accreditation's logo in accreditation marks and for references to accreditation andGLP

  Gyldig fra: 23.03.2016 Revisjonsnummer: 10.00 ID: dok00067

  NA dok 14 ette dokumentet regulerer bruk av Norsk Akkrediterings (NAs) logo i akkrediteringsmerker samt annen henvisning til akkreditering og GLP-registrering. This document regulates the use of Norwegian Accreditations (NA) logo in accreditation marks and other references to accreditation and GLP registrations.

  Merknader

  Disse elementene er tatt ut av dokumentet (These elements are taken out from the document): Kalibreringsmerket skal ikke innholde noen angivelse av neste kalibreringsdato (Calibration marks shall not imply next date of calibration.) Merket kan kjøpes i standard størrelse av NA, eller det kan trykkes av laboratoriene selv (Marks are available for purchase in standard size from NA. Alternatively laboratories can print their own marks.).

  Last ned Last ned dok00067.pdf
 11. Vilkår for å være akkreditert

  Gyldig fra: 12.01.2017 Revisjonsnummer: 4.03 ID: dok00072

  Dette dokumentet beskriver de vilkår som må oppfylles av organisasjoner som er akkreditert eller som søker akkreditering. 

  Merknader

  Versjon 4,03 er publisert grunnet ITK-problemer ved publisering av versjon 4,02 på nettsiden. Ingen endringer er foretatt i denne versjonen, men endringer i versjon 4.02 var: Tidligere NA Dok 52 "Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer" er tilbaketrukket fra og med 01.01.2017 og er erstattet med EA-4/02 og ILAC P14.

  Last ned Last ned dok00072.pdf