open mobile menu close mobile menu

NA-dokumenter for mat- og miljølaboratorier

Dokumenter for Mat- og miljølaboratorier

 1. EA-4/02 M: 2013 Evaluation of the Uncertainty of Measurement In Calibration

  Gyldig fra: 18.10.2013 Revisjonsnummer: 2.00 ID: dok00532

  Merknader

  Nytt dokumentet som sammen med ILAC P14 erstatter tdiligere NA Dok 52 som er tilbaketrukket fra og med 01.01.2017.

  Last ned Last ned dok00532.pdf
 2. Fleksibelt akkrediteringsomfang for prøvingslaboratorier (NA Dok. 50)/Flexible scope for testing laboratories (NA Doc. 50)

  Gyldig fra: 12.05.2016 Revisjonsnummer: 3.00 ID: dok00085

  NA dok 50 Formålet med dette dokumentet er å beskrive NAs ordning med fleksibel akkreditering, og å gi veiledning til prøvingslaboratorier som ønsker å få innvilget denne type akkreditering.

  Merknader

  Formålet med dette dokumentet er å beskrive NAs ordning for fleksibel akkreditering, og å gi veiledning til prøvingslaboratorier som ønsker å få innvilget denne type akkreditering. The purpose of this document is to describe NA's arrangements for flexible scope, and to give guidance to laboratories applying for such accreditations. Nytt tospråkligversjon / New bilingual version

  Last ned Last ned dok00085.pdf
 3. Forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester (NA Dok. 15) / Directive for accreditation fees (NA Doc 15)

  Gyldig fra: 09.07.2015 Revisjonsnummer: 19.02 ID: dok00069

  Dokumentet beskriver gebyrene som er knyttet til tjenester fra Norsk akkreditering. / This document describes the fees associated with services provided by Norwegian Accreditation

  Merknader

  Dokumentet beskriver gebyrene som er knyttet til tjenester fra Norsk akkreditering. Dokumentet beskriver gebyrene som er knyttet til tjenester fra Norsk akkreditering. This document describes the fees associated with services provided by Norwegian Accreditation

  Last ned Last ned dok00069.pdf
 4. Gradering av avvik (NA Dok. 55)

  Gyldig fra: 18.04.2016 Revisjonsnummer: 3.00 ID: dok00090

  Dette dokumentet beskriver den måten Norsk akkreditering graderer avvik på. Noen eksempler på de ulike graderingene er gitt.

  Merknader

  Dette dokumentet beskriver den måten Norsk akkreditering graderer avvik på. Noen eksempler på de ulike graderingene er gitt.

  Last ned Last ned dok00090.pdf
 5. ILAC-P14:01/2013 Uncertainty in Calibration

  Gyldig fra: 24.11.2013 Revisjonsnummer: 1.00 ID: dok00533

  Merknader

  Nytt dokumentet som sammen med EA-4/02 erstatter tdiligere NA Dok 52 som er tilbaketrukket fra og med 01.01.2017.

  Last ned Last ned dok00533.pdf
 6. Krav til kalibrering og kontroll av termometre for akkrediterte laboratorier/Traceability requirements of the temperature measurement for accredited laboratories (NA Dok. 26b)

  Gyldig fra: 21.03.2017 Revisjonsnummer: 4.01 ID: dok00075

  NA dok 26b Dette dokumentet beskriver de krav som gjelder til kalibrering og kontroll av termometre som brukes ved akkrediterte laboratorier.   This document describes the requirements for traceability of temperature measurements in support of calibration and testing activities using specifically instruments.

  Merknader

  Referanser til tidligere NA Dok 52 er endret til EA-4/02 og ILAC P14. References to the former NA Doc 52 is changed to EA-4/02 and ILAC P14.

  Last ned Last ned dok00075.pdf
 7. Krav til kalibrering og kontroll av vekter for akkrediterte prøvingslaboratorier (NA Dok. 26a)/Requirements for calibration and control of balances in accredited testing laboratories (NA Doc. 26a)

  Gyldig fra: 21.03.2017 Revisjonsnummer: 4.04 ID: dok00074

  NA dok 26a Dette dokumentet beskriver de krav som gjelder til kalibrering og kontroll av vekter som brukes ved akkrediterte prøvingslaboratorier. This document provides specific requirements for accredited testing laboratories on calibration and/or control of their balances. Endringer i denne versjonen/changes in this version: Formelen for sammenhengen mellom reell masse og konvensjonell masse i pkt. 5 manglet og er satt inn. The formula for the relationship between the real mass and conventional mass in chap. 5 was missing and is inserted.

  Merknader

  Referanser til tidligere NA Dok 52 er endret til EA-4/02 og ILAC P14. References to the former NA Doc 52 is changed to EA-4/02 and ILAC P14.

  Last ned Last ned dok00074.pdf
 8. Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr for akkrediterte prøvingslaboratorier (NA Dok 26C)

  Gyldig fra: 16.04.2016 Revisjonsnummer: 1.02 ID: dok00064

  NA dok 26 c Dette dokumentet angir krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr som brukes ved akkrediterte prøvingslaboratorier.

  Merknader

  Dette dokumentet angir krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr som brukes ved akkrediterte prøvingslaboratorier. Ingen andre endringer i innhold denne versjon enn tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00064.pdf
 9. Kvalitetssikring av IT-systemer på akkrediterte laboratorier (NA Dok. 51)

  Gyldig fra: 18.04.2016 Revisjonsnummer: 1.01 ID: dok00086

  NA dok 51 Formålet med dette dokumentet er å gi en del retningslinjer for bruk og validering av EDB-systemer på akkrediterte laboratorier. Veiledningen er skrevet i henhold til kravene gitt i NSEN ISO/IEC 17025

  Merknader

  Formålet med dette dokumentet er å gi en del retningslinjer for bruk og validering av IKT-systemer på akkrediterte laboratorier. Veiledningen er skrevet i henhold til kravene gitt i NS-EN ISO/IEC 17025. Ingen andre endringer i innhold i denne versjonen enn tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00086.pdf
 10. NA Dok 30a: Akkreditering av prøvetaking i avløpsrenseanlegg

  Gyldig fra: 10.05.2013 Revisjonsnummer: 3.00 ID: dok00077

  NA dok 30a Formålet med dette dokumentet er å gi en veiledning for organisasjoner som ønsker å akkreditere prøvetaking ved avløpsrenseanlegg. Dette veiledningsdokumentet bygger på krav i NS-EN ISO/IEC 17025, samt veiledningsdokument NA Dok 30 og rapport fra sektorkomite P12.

  Merknader

  Endringer etter behandling av avvik ifm peeravaluering. Endringene er merket med strek under teksten,

  Last ned Last ned dok00077.pdf
 11. NA Dok. 57 / NA Doc. 57: Veiledning til akkrediteringskravene for mikrobiologiske laboratorier (Guidelines on accreditation in microbiology)

  Gyldig fra: 18.04.2016 Revisjonsnummer: 5.02 ID: dok00092

  Dokumentet EA 4/10 gir veiledning til akkrediteringskravene for mikrobiologiske laboratorier (fagområdene P16 og P24). Dette dokumentet er en utdyping og et tillegg til veiledningen på utvalgte områder slik denne blir praktisert av Norsk akkreditering (NA). Relevant veiledning for mikrobiologiske laboratorier finnes også i NA Dok 9. ` EA 4/10 gives guidance on accreditation for microbiological laboratories (technical areas P16 and P24). This document is a supplement to the guidance document issued by EA and is describing the practise used by Norwegian Accreditation. Relevant guidance for microbiological laboratories is also given in NA Doc 9.

  Merknader

  Dokumentet EA 4/10 gir veiledning til akkrediteringskravene for mikrobiologiske laboratorier (fagområdene P16 og P24). Dette dokumentet er en utdyping og et tillegg til veiledningen på utvalgte områder slik denne blir praktisert av Norsk akkreditering (NA). Relevant veiledning for mikrobiologiske laboratorier finnes også i NA Dok 9. EA 4/10 gives guidance on accreditation for microbiological laboratories (technical areas P16 and P24). This document is a supplement to the guidance document issued by EA and is describing the practise used by Norwegian Accreditation. Relevant guidance for microbiological laboratories is also given in NA Doc 9. Ingen andre endringer i innhold i denne versjonen enn tilpasninger til automatisk publisering på nett. No other changes in the content in this version than adaptations to automatic on-line publication.

  Last ned Last ned dok00092.pdf
 12. NA Dok. nr. 30: Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

  Gyldig fra: 14.06.2014 Revisjonsnummer: 5.00 ID: dok00076

  NA dok 30 Formålet med dette dokumentet er å gi en veiledning for laboratorier som ønsker å akkreditere prøvetakingsvirksomhet og feltarbeid. Veiledningen bygger på kravene som er beskrevet i NS-EN ISO/IEC 17025:2005.

  Merknader

  V.5.00: - Feil referanse til NA Dok 39 under Sporbarhet (5.6) er rettet opp. Det er satt inn referanse til NA Dok9 og NA Dok 30a. - Layout på dokumentet er endret.

  Last ned Last ned dok00076.pdf
 13. Områdeinndeling for kalibreringslaboratorier, prøvingslaboratorier, medisinske laboratorier og SLP arrangører/Technical areas for calibration laboratories, test laboratories, medical laboratories and PT-providers (NA Dok. 24a)

  Gyldig fra: 16.04.2016 Revisjonsnummer: 5.00 ID: dok00070

  NA dok 24 a Dette dokumentet skal sikre en harmonisert beskrivelse av akkrediteringsomfanget for kalibreringslaboratorier/ prøvingslaboratorier, medisinske laboratorier og SLP-arrangører som er akkreditert etter henholdsvis NS-EN ISO/IEC 17025, NS-EN ISO 15189 og NS-EN ISO/IEC 17043. This document shall ensure a harmonized description of accredited scopes for calibration laboratories, test laboratories, medical laboratories and PT-providers, which are accredited according to NS-EN ISO 17025  NS-EN ISO 15189 and NS-EN ISO/IEC 17043

  Merknader

  Dette dokumentet skal sikre en harmonisert beskrivelse av akkrediteringsomfanget for kalibreringslaboratorier/ prøvingslaboratorier, medisinske laboratorier og SLP-arrangører som er akkreditert etter henholdsvis NS-EN ISO/IEC 17025, NS-EN ISO 15189 og NS-EN ISO/IEC 17043. This document shall ensure a harmonized description of accredited scopes for calibration laboratories, test laboratories, medical laboratories and PT-providers, which are accredited according to NS-EN ISO 17025 NS-EN ISO 15189 and NS-EN ISO/IEC 17043 Endret heading, rettet i formattering og fonter, ordnet overskrifter og innholdsfortegnelse. La til referanse. Modified header, corrected formatting and fonts, arranged headings and table of contents. Added references.

  Last ned Last ned dok00070.pdf
 14. Reviderte akkrediteringsstandarder

  Gyldig fra: 02.12.2013 Revisjonsnummer: 1.00 ID: dok00426

  Last ned Last ned dok00426.xlsx
 15. Vedlegg 1 til NA Dok 14: Vilkår for bruk av Norsk Akkrediterings logo i akkrediteringsmerker og for henvisning til akkrediteringAnnex 1 to the NA Dok 14: Terms for Use of Norwegian Accreditation's logo in accreditation mark and for references to ac

  Gyldig fra: 03.06.2016 Revisjonsnummer: 6.00 ID: dok00068

  NA dok 14 vedlegg 1

  Merknader

  Kun tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00068.pdf
 16. Veiledning for organisasjoner som søker om akkreditering/ Guidance for organizations applying accreditation (NA Dok. 4)

  Gyldig fra: 03.06.2016 Revisjonsnummer: 8.01 ID: dok00065

  Dette dokumentet gir søkeren informasjon om saksgangen ved akkreditering og noen av de forpliktelser som følger av akkreditering. This document provides information to applicants about procedure related to handling of application for accreditation and some of the obligations on account of accreditation

  Merknader

  Norsk og engelsk versjon er slått sammen. Det er endret tittel, heading, små skrivefeil, kapitteloverskrifter, innholdsfortegnelse. Det er satt inn noen nye referanser. Norwegian and English versions are merged. There are changes in the title, heading, small typing errors, chapter headings, table of contents, There are inserted some new references

  Last ned Last ned dok00065.pdf
 17. Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner/Guidance to the accreditation conditions for laboratories (ISO/IEC 17025) (NA Dok. 9)

  Gyldig fra: 28.04.2016 Revisjonsnummer: 7.01 ID: dok00066

  NA dok 9 Dette dokumentet gir veiledning til vilkårene for akkreditering av laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner slik disse er angitt i akkrediteringsstandarden NS-EN ISO/IEC 17025:2005. Deler av denne veiledningen vil også være relevant for SLP-arrangører som er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17043:2010. This document gives guidance to the conditions for accreditation of laboratories and organizations performing sampling stated in the accreditation standard ISO/IEC 17025:2005. Part of this guidance document will also be relevant for PT-providers accredited according to ISO/IEC 17043:20010

  Merknader

  Dette dokumentet gir veiledning til vilkårene for akkreditering av laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner slik disse er angitt i akkrediteringsstandarden NS-EN ISO/IEC 17025:2005. Deler av denne veiledningen vil også være relevant for SLP-arrangører som er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17043:2010. This document gives guidance to the conditions for accreditation of laboratories and organizations performing sampling stated in the accreditation standard ISO/IEC 17025:2005. Part of this guidance document will also be relevant for PT-providers accredited according to ISO/IEC 17043:20010

  Last ned Last ned dok00066.pdf
 18. Vilkår for bruk av Norsk akkrediterings logo i akkrediteringsmerker og for henvisning til akkreditering og god laboratoriepraksis (GLP)Terms for use of Norwegian Accreditation's logo in accreditation marks and for references to accreditation andGLP

  Gyldig fra: 23.03.2016 Revisjonsnummer: 10.00 ID: dok00067

  NA dok 14 ette dokumentet regulerer bruk av Norsk Akkrediterings (NAs) logo i akkrediteringsmerker samt annen henvisning til akkreditering og GLP-registrering. This document regulates the use of Norwegian Accreditations (NA) logo in accreditation marks and other references to accreditation and GLP registrations.

  Merknader

  Disse elementene er tatt ut av dokumentet (These elements are taken out from the document): Kalibreringsmerket skal ikke innholde noen angivelse av neste kalibreringsdato (Calibration marks shall not imply next date of calibration.) Merket kan kjøpes i standard størrelse av NA, eller det kan trykkes av laboratoriene selv (Marks are available for purchase in standard size from NA. Alternatively laboratories can print their own marks.).

  Last ned Last ned dok00067.pdf
 19. Vilkår for å være akkreditert

  Gyldig fra: 12.01.2017 Revisjonsnummer: 4.03 ID: dok00072

  Dette dokumentet beskriver de vilkår som må oppfylles av organisasjoner som er akkreditert eller som søker akkreditering. 

  Merknader

  Versjon 4,03 er publisert grunnet ITK-problemer ved publisering av versjon 4,02 på nettsiden. Ingen endringer er foretatt i denne versjonen, men endringer i versjon 4.02 var: Tidligere NA Dok 52 "Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer" er tilbaketrukket fra og med 01.01.2017 og er erstattet med EA-4/02 og ILAC P14.

  Last ned Last ned dok00072.pdf