open mobile menu close mobile menu

NA-dokumenter for GLP-inspiserte laboratorier

NA-dokumentet relevante for GLP-inspiserte laboratorier

GLP dokumenter

 1. Forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester (NA Dok. 15) / Directive for accreditation fees (NA Doc 15)

  Gyldig fra: 09.07.2015 Revisjonsnummer: 19.02 ID: dok00069

  Dokumentet beskriver gebyrene som er knyttet til tjenester fra Norsk akkreditering. / This document describes the fees associated with services provided by Norwegian Accreditation

  Merknader

  Dokumentet beskriver gebyrene som er knyttet til tjenester fra Norsk akkreditering. Dokumentet beskriver gebyrene som er knyttet til tjenester fra Norsk akkreditering. This document describes the fees associated with services provided by Norwegian Accreditation

  Last ned Last ned dok00069.pdf
 2. Kvalitetssikring av IT-systemer på akkrediterte laboratorier (NA Dok. 51)

  Gyldig fra: 28.09.2017 Revisjonsnummer: 1.02 ID: dok00086

  NA dok 51 Formålet med dette dokumentet er å gi en del retningslinjer for bruk og validering av EDB-systemer på akkrediterte laboratorier. Veiledningen er skrevet i henhold til kravene gitt i NSEN ISO/IEC 17025

  Merknader

  Formålet med dette dokumentet er å gi en del retningslinjer for bruk og validering av IKT-systemer på akkrediterte laboratorier. Veiledningen er skrevet i henhold til kravene gitt i NS-EN ISO/IEC 17025 og 15189. Hnevisning til punkt 5.10 (laboratoriets informasjonsstyring) i NS-EN ISO15189 er satt inn.

  Last ned Last ned dok00086.pdf
 3. NA Dok. 41: God laboratoriepraksis. Den norske GLP - ordningen

  Gyldig fra: 11.12.2014 Revisjonsnummer: 5.01 ID: dok00080

  NA dok 41 Dette dokumentet har to hovedmål. Det skal informere om hvordan den norske ordningen for inspeksjon etter OECDs prinsipper for Good Laboratory Practice (GLP) er organisert. Det skal videre presentere hovedlinjene i den prosessen som anvendes for gjennomføring av GLP inspeksjoner. Dokumentet gir ingen fortolkning eller presisering av innholdet i GLP prinsippene.

  Merknader

  Endringer i innhold og format i hele dokumentet

  Last ned Last ned dok00080.pdf
 4. NA Dok. 54: OECD Prinsippene for god laboratoriepraksis (GLP)

  Gyldig fra: 01.01.2004 Revisjonsnummer: 1.00 ID: dok00089

  NA dok 54 Dette dokumentet er oversettelse av OECDs prinsipper for god laboratoriepraksis (ENV/MC/CHEM(98)17som har vært benyttet siden 1997 som et kravdokument, og er beregnet for laboratorier som skal møte kravene for GLP. Ved tvilstilfeller vil den engelske versjonen være den gyldige versjonen.

  Last ned Last ned dok00089.pdf
 5. Reviderte akkrediteringsstandarder

  Gyldig fra: 02.12.2013 Revisjonsnummer: 1.00 ID: dok00426

  Last ned Last ned dok00426.xlsx
 6. Vedlegg 1 til NA Dok 14: Vilkår for bruk av Norsk Akkrediterings logo i akkrediteringsmerker og for henvisning til akkrediteringAnnex 1 to the NA Dok 14: Terms for Use of Norwegian Accreditation's logo in accreditation mark and for references to ac

  Gyldig fra: 03.06.2016 Revisjonsnummer: 6.00 ID: dok00068

  NA dok 14 vedlegg 1

  Merknader

  Kun tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00068.pdf
 7. Veiledning for organisasjoner som søker om akkreditering/ Guidance for organizations applying accreditation (NA Dok. 4)

  Gyldig fra: 03.06.2016 Revisjonsnummer: 8.01 ID: dok00065

  Dette dokumentet gir søkeren informasjon om saksgangen ved akkreditering og noen av de forpliktelser som følger av akkreditering. This document provides information to applicants about procedure related to handling of application for accreditation and some of the obligations on account of accreditation

  Merknader

  Norsk og engelsk versjon er slått sammen. Det er endret tittel, heading, små skrivefeil, kapitteloverskrifter, innholdsfortegnelse. Det er satt inn noen nye referanser. Norwegian and English versions are merged. There are changes in the title, heading, small typing errors, chapter headings, table of contents, There are inserted some new references

  Last ned Last ned dok00065.pdf
 8. Vilkår for bruk av Norsk akkrediterings logo i akkrediteringsmerker og for henvisning til akkreditering og god laboratoriepraksis (GLP)Terms for use of Norwegian Accreditation's logo in accreditation marks and for references to accreditation andGLP

  Gyldig fra: 23.03.2016 Revisjonsnummer: 10.00 ID: dok00067

  NA dok 14 ette dokumentet regulerer bruk av Norsk Akkrediterings (NAs) logo i akkrediteringsmerker samt annen henvisning til akkreditering og GLP-registrering. This document regulates the use of Norwegian Accreditations (NA) logo in accreditation marks and other references to accreditation and GLP registrations.

  Merknader

  Disse elementene er tatt ut av dokumentet (These elements are taken out from the document): Kalibreringsmerket skal ikke innholde noen angivelse av neste kalibreringsdato (Calibration marks shall not imply next date of calibration.) Merket kan kjøpes i standard størrelse av NA, eller det kan trykkes av laboratoriene selv (Marks are available for purchase in standard size from NA. Alternatively laboratories can print their own marks.).

  Last ned Last ned dok00067.pdf
 9. Vilkår for registrering i Norsk akkrediterings GLP - register (NA Dok. 43)

  Gyldig fra: 22.09.2015 Revisjonsnummer: 6.02 ID: dok00081

  NA dok 43 Dette dokumentet beskriver de vilkår som må oppfylles for at et laboratorium skal være registrert i Norsk Akkrediterings register over laboratorier som omfattes av GLP ordning i Norge.

  Merknader

  Rettet noen få skrivefeil.

  Last ned Last ned dok00081.pdf
 10. Vilkår for å være akkreditert

  Gyldig fra: 12.01.2017 Revisjonsnummer: 4.03 ID: dok00072

  Dette dokumentet beskriver de vilkår som må oppfylles av organisasjoner som er akkreditert eller som søker akkreditering. 

  Merknader

  Versjon 4,03 er publisert grunnet ITK-problemer ved publisering av versjon 4,02 på nettsiden. Ingen endringer er foretatt i denne versjonen, men endringer i versjon 4.02 var: Tidligere NA Dok 52 "Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer" er tilbaketrukket fra og med 01.01.2017 og er erstattet med EA-4/02 og ILAC P14.

  Last ned Last ned dok00072.pdf