open mobile menu close mobile menu

Forlenget unntak for trikinundersøkelser?

Mattilsynet anbefaler forlengelse av overgangsordninga for trikinanalyser til fire nye frå 1. januar 2017 til 31. desember 2020.

Det er i eit posisjonsnotat i EØS-databasen hvor Mattilsynet tilrår rettsakten somforlenger overgangsordninga som ble gitt i forbindelse med gjennomføringen av Europaparlaments- og rådsforordningene (EF) nr. 853/2004 animaliehygieneforordningen), (EF) nr. 854/2004 (animaliekontrollforordningen) og (EF) nr. 882/2004 (kontrollforordningen).

Rettsakta gjer samtidig unntak frå kravet i forordning (EF) nr. 882/2004 om at laboratorier som analyserer trikinprøver skal akkrediteres.

Norsk akkreditering er ikkje involvert i lovarbeidet.

Les meir på EØS-notatbasen