open mobile menu close mobile menu

FAQ Sertifisering

 

Q: Hva er forskjellen på akkreditering og sertifisering?

Akkreditering: Akkreditering er den formelle anerkjennelsen fra et akkrediteringsorgan til et samsvarsvurderingsorgan av deres tekniske og organisatoriske kompetanse til å utføre spesifikke tjenester i henhold til standarder og normative krav slik som beskrevet i deres akkrediteringsomfang.

Det er kun ett akkrediteringsorgan i hvert landi Europa. I Norge er det Norsk akkreditering. Enkelte sertifiseringsorgan er akkrediterte for å utføre sertifisering.

Sertifisering: Sertifisering er en prosess hvor et samsvarsvurderingsorgan utsteder et skriftlig bevis i form av et sertifikat om at et produkt, en prosess, et system, en person eller en tjeneste samsvarer med spesifiserte krav.

 

Q: Hvordan finner jeg ut hvorvidt en organisasjon er akkreditert av Norsk akkreditering?

Organisasjoner som er akkreditert av Norsk akkreditering har et unikt akkrediteringsnummer.

www.akkreditert.no finner du en oppdatert liste over alle organisasjoner som er akkreditert av Norsk akkreditering med spesifisering av deres omfang.

 

Q: Hvordan kan jeg finne ut om en organisasjon er akkreditert når den ikke er akkreditert av Norsk akkreditering?

Norsk akkreditering har, på lik linje med en rekke andre akkrediteringsorgan rundt omkring i verden,signert multilaterale avtaler for felles anerkjennelse og tillitt.

Norsk akkreditering har multilaterale avtaler med det europeiske samarbeidet for akkreditering: European Co-operation for Accreditation (EA), det internasjonale akkrediteringsforum: International Accreditation Forum (IAF), og det internasjonale laboratorie-akkrediteringssamarbeid: International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC).

Akrediteringsorgan som er signatar til disse avtalene, leverer tilsvarende tjenester og undergår peer-evaluering. EA, IAF og ILAC har nettsider som gir informasjon om organisasjonene og detaljer om akkrediteringsorganene som har multilaterale avtaler (MLA).

Dersom du har et sertifikat fra et akkrediteringsorgan med en MLA, er sertifikatet likestilt med et som er utstedt av en organisasjon som er akkreditert av Norsk akkreditering, og sertifikatet skal være anerkjent i alle de land hvor det nasjonale akkrediteringsorganet er signatar til EA, IAF og ILAC multilaterale avtaler.

Les mer om NAs internasjonale avtaler om akkreditering her

Q: Hva er peer-evaluering?

Peer-evaluering er en kollega-vurdering.

For at Norsk akkreditering skal kunne drifte under en multilateral avtale, må vi vurderes av kompetente evaluatorer. Spesielt opplærte peer-evaluerere fra alle land i EA, settes sammen til et team som gjør grundige undersøkelser av våre akkrediteringsprosesser, vår kompetanse og vårt styringssystem. 

Q: Hvordan kan jeg finne ut hvorvidt et selskap er ISO 9001 sertifisert?

Dersom du vet hvilket sertifiseringsorgan som har utstedt sertifikatet, og ønsker å sjekke om sertifikatet er gyldig, forplikter sertifiseringsorganet å utgi denne informasjonen på forespørsel. Flere sertifiseringsorgan tilbyr oversikt over sine sertifiserte virksomheter på sine nettsider.

Norsk akkreditering har ikke oversikt over innehavere av ISO-sertifikat.

Q: Hvordan kan min virksomhet bli ISO 9001 akkreditert?

ISO 9001 er en sertifiseringsstandard for styringssystemer, ikke en akkrediteringsstandard. Norsk akkreditering utfører ikke sertifiseringer, men bedømmer sertifiseringsorgan som ønsker å sertifisere etter ulike sertifiseringsstandarder, som f.eks ISO 9001.

 

Q: Jeg fått et tilbud fra et sertifseringsorgan som ikke er akkreditert av Norsk akkreditering, er dette lovlig?

Akkreditering er frivillig. Norsk akkreditering vet at det er sertifiseringsorgan som tilbyr ISO 9001 sertifisering uten å være akkreditert.

Norsk akkreditering kan ikke kommentere på hvordan ikke-akkrediterte sertifiseringsorgan utfører sine sertifiseringsaktiviteter siden vi ikke har bedømt eller akkreditert disse.

Sertifiseringsorgan som er akkreditert av Norsk akkreditering, må møte internasjonale krav, og har ikke anledning til å tilby konsulenttjenester eller andre-parts revisjoner. De forplikter seg også til å gjennomføre en kontraktgjennomgang med sine potensielle kunder, for å sikre at de har anledning til å tilby sertifiseringen som etterspørres. Kun samsvarsorgan som er akkreditert av Norsk akkreditering har tillatelse til å benytte relevante akkrediteringsmerker.

 

Q: Hva forteller ISO 9001 om kvaliteten på et produkt?

ISO 9001 sier kun noe om styringssystemer. For å finne sertifikatutstedere som sier noe spesifikt om produkter kan du finne akkrediterte produktsertifiseringsorgan her.

 

Q: Hvordan kan jeg klage på en ISO 9001-sertifisert bedrift?

Alle akkrediterte sertifiseringsorgan forplikter seg til å beskrive og gjøre sin klageprosess offentlig tilgjengelig.

Norsk akkreditering anbefaler å levere inn en formell klage til sertifiseringsorganet dersom du har grunn til å tvile på akkrediterte sertifiseringsaktiviteter.

 

Q: Hva er kostnaden for å bli akkreditert av Norsk akkreditering?

A: Før Norsk akkreditering mottar en konkret søknad som detaljerer omfanget for akkrediteringen, er det vanskelig å gi noe godt estimat på hvor mye en akkreditering vil koste.

Norsk akkrediterings gebyrer er forankret i gebyrforskriften gir retningslinje for de ulike gebyrsatsene som søknadsgebyr og timepris. 

 

Q: Hvor lang tid vil det ta å bli akkreditert av Norsk akkreditering?

Norsk akkreditering tilstreber oss å gi en tilbakemelding på enhver søknad om prosessen og tidsskjemaet videre innen 3 uker.

Avhengig av hvor fullstendig søknaden er, vil Norsk akkreditering starte med å gjøre en dokumentgjennomgang etterfulgt av et formøte før vi gjennomfører et bedømmelsesbesøk.

Akkrediteringsprosessen og vilkår for akkreditering kan leses i dokumentet Akkrediteringsvilkår.

Vår målsetting er å gjennomføre bedømmelsesbesøket innen 3 måneder etter mottatt søknad. Det er en rekke faktorer som spiller inn på tidsskjemaet i denne prosessen, som f.eks:

  • modenheten til virksomheten som søker akkreditering
  • svartid på de kommentarer Norsk akkreditering har gitt fra dokumentgjennomgang
  • størrelse og kompleksitet på det søkte akkrediteringsomfanget
  • tilgjengelige ressurser mm.

Det er realistisk å se for seg 6-8 måneders prosess fra søknad til akkreditering.

 

Q: Kan Norsk akkreditering råde min virksomhet til hvilke standarder produktet vårt må vise samsvar med for å kunne markedsføre det rettmessig?

Nei. Norsk akkreditering påvirker ikke kravspesifikasjoner eller tekniske lovkrav for samsvarsvurdering av produkter. Slike krav kan finnes på regulerende myndigheters nettsider.

Nærings- og fiskeridepartementet har mer informasjon om myndigheter med ansvar for tilsyn med varer

 

Q. Hvem er utpekte som tekniske kontrollorgan for de ulike EU direktivene?

Oversikt over tekniske kontrollorgan finner du i EUs NANDO-database

 

Q: Hvor kan jeg få tak i de ulike sertifiseringsstandardene?

Standarder kan kjøpes og lastes ned fra Standard Norge sine nettsider.

 

Q: Hvor kan jeg lære mer om akkrediteringsstandardene?

Norsk akkreditering gjennomfører bedømmer- og søkerkurs i de ulike akkrediteringsstandardene. Følg med på Norsk akkreditering sine kurssider for mer informasjon, eller ta direkte kontakt med oss.

Standard Norge og flere av de akkrediterte sertifiseringsorganene holder kurs i sertifiseringsstandardene.

 

Q: Hva er EU ETS?

EU ETS står for European Union Emission Trading System og er en ordning som skal sikre integriteten til kjøp og salg av utslippskvoter i Europa. Installasjoner forholder seg til EU forordning 601/2012 Monitoring and reporting Regulation.

Verifkatører benytter seg av EU forordning 600/2012 Accreditation of verification Regulation for å verifisere rapporten til installasjonene.

Organisasjonene forholder seg til EU-forordning 601/2012 Monitoring and reporting Regulation. Organisasjonsaktiviteter er inndelt i aktivitetskoder for ulike installasjonstyper. Disse er definert i forordningens Annex I

 

Q: Hva er et samsvarsvurderingsorgan?

samsvarsvurdering betyr å sjekke at

  • produkter
  • materialer
  • tjenester
  • systemer
  • og mennesker

imøtekommer spesifikasjoner av relevante standarder.

For eksempel kan en kunde ønske å sjekke at en produkt hun/han har kjøpt møter hensikten til det som kreves. Den mest effektive måtene å gjøre dette, er dersom spesifikasjonene er definert i en internasjonal standard. Dersom dette er tilfelle, vil kjøper og selger ha samme oppfatning av kravene uavhengig av hvor de befinner seg. Virksomheter som gjør slike samsvarsvurderinger kalles samsvarsvurderingsorgan.