open mobile menu close mobile menu

Purenviro inspiserer legionellautsatte installasjoner

Purenviro AS akkreditert for inspeksjon av kjøletårn etter forskrift om miljørettet helsevern (FOR-2003-04-25-486) Forebygging av Legionellasmitte.

Akkrediteringsomfanget til Pureenviro finner du her.

Bakgrunn

Etter det store utbruddet av legionella-infeksjoner i Østfold i 2005 kom det nye bestemmelser i forskiftsverket for miljørettet helsevern, nå hjemlet i Folkehelseloven.

I henhold til kapittel 3a i Forskrift om miljørettet helsevern skal bl. a. kjøletårn og luftskrubbere planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles slik at hele innretningen, alle tilhørende prosesser, og direkte og indirekte virkninger av disse, gir tilfredsstillende beskyttelse mot spredning av Legionella via aerosol.

For kjøletårn, luftskrubbere, befuktningsanlegg og innendørs fontener, skal det minst hver måned utføres mikrobiologisk prøvetaking, med mindre det kan dokumenteres at vekst og spredning av Legionella ikke vil kunne forkomme.

Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere har meldeplikt til kommunen;

  • a) ved første gangs oppstart, vesentlige utvidelser eller endringer og
  • b) når det er grunn til å tro at det foreligger alvorlig feil ved kjøletårn eller luftskrubber som kan medføre spredning av legionellasmitte.

Virksomheter skal i forbindelse med melding etter bokstav a) ovenfor og deretter normalt hvert femte år, legge frem for kommunen en vurdering av innretningen fra et akkreditert inspeksjonsorgan. 

Virksomheter som var etablert og i drift pr. 1. januar 2014, skal legge frem en vurdering fra et slikt inspeksjonsorgan innen 1. januar 2016.

Spørsmål om ordningen?

Kontakt Helsedirektoratet ved Morten Franze (mof@helsedir.no)

Hva skal til for å bli akkreditert?

 

Søknadsprosessen for inspeksjonsorgan som ønsker akkreditering er beskrevet her.