open mobile menu close mobile menu

Innsyn i NAs rapporter og avvik

Vår forståelse av taushetsplikt etter Forvaltningslovens § 13 og innsynskrav etter Forvaltningslovens § 18 og Offentlighetsloven § 3.

Norsk akkreditering har i vår saksbehandling av akkrediterte og GLP-inspiserte organisasjoner tilgang til informasjon som partene ikke ønsker skal offentliggjøres. Dette må Norsk akkreditering veie opp mot kravet til offentlighet i Forvaltningsloven og Offentlighetsloven.

Tidligere har NA unntatt fra offentlighet dokumenter i sin helhet med begrunnelse at disse inneholder informasjon som beskriver tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.

Fremover vil få dokumenter i sin helhet bli unntatt offentlighet. Det er kun opplysninger som beskriver tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår som vil bli unntatt offentlighet.

Denne praksisendringen vil føre til noe mer åpenhet om NAs virksomhet. Det kan også føre til at rapporter fra akkreditering og GLP-inspeksjoner vil bli utformet med litt færre detaljer om forhold som ikke har direkte påvirkning på NAs beslutningsgrunnlag for innvilgelse av akkreditering eller godkjent GLP-inspeksjon.

Innsynsbegjæringer

Forvaltningsloven

Offentlighetsloven