open mobile menu close mobile menu

Akkrediteringsomfang for TEST 009

Norsk institutt for vannforskning

Gaustadalleen 21
0349 OSLO

Tlf. 22 18 51 00 Faks. 22 18 52 00

Trine.Olsen@niva.no

http://www.niva.no

Norsk akkreditering
TEST 009

Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025

31.08.1993

09.10.2020


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten: NIVA, Norsk institutt for vannforskning Gaustadalleen 21
0349 OSLO
Feltlaboratorium
P3003 Prøvetaking bunnsediment
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Marine bløtbunnssedimenter
Parameter
Marin bløtbunnsfauna
Referansestandard
NS-EN ISO 16665
Intern metode identitet
M1, M2, M6, M7
Merknad
Metode basert på prøvetaking med grab eller kjerneprøvetaker
Objekt
Marine bløtbunnssedimenter
Parameter
Kjemiske og fysiske analyser
Referansestandard
NS-EN ISO 5667-19
Intern metode identitet
M1, M2, M7
Merknad
Metode basert på prøvetaking med grab eller kjerneprøvetaker
Permanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Li, Al, Ti, V, Cr, Fe, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Tl, Pb, U, Be, B, Na, Mg, Si, K, Ca
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
E10-1 og E8-4
Merknad
ICP-MS, Metode basert på NS-EN ISO 17294-2:2004 og 17294-1: 2007
Objekt
Avløpsvann og sjøvann
Parameter
Organisk karbon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G5-3
Merknad
Metode basert på NS-EN 1484:1997 , katalytisk forbrenning
Objekt
Avløpsvann, slam, sedimenter og biota
Parameter
Forbehandling av prøver til analyse av metaller - oppslutning i autoklav
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
E10-1
Merknad
Metode basert på NS 4770
Objekt
Biologisk materiale fra vandig miljø
Parameter
Totalt tørrstoffinnhold og gløderest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B3
Merknad
Metode basert på NS 4764 (1980)
Objekt
Rentvann
Parameter
Na, K, Ca, Mg og ammonium
Referansestandard
NS-EN ISO 14911
Intern metode identitet
C4-4
Merknad
Ionekromatografi
Objekt
Rentvann
Parameter
Total organisk karbon, TOC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G4-2
Merknad
Metode basert påNS-EN 1484:1997, UV/peroksodisulfat oppslutning
Objekt
Rentvann
Parameter
Al (reaktivt og ikke labilt)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
E3-2
Merknad
Metode basert på Vatten (1985) 41, s. 48-53
Objekt
Rentvann
Parameter
Cl, F, NO3, SO4
Referansestandard
NS-EN ISO 10304-1
Intern metode identitet
C4-4
Merknad
Ionekromatografi
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
A2-1
Merknad
Manuell og automatisert metode
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Oksygen
Referansestandard
NS-ISO 5813
Intern metode identitet
F1-1
Merknad
Winklertitrering
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Sulfid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
F1-1
Merknad
Winklertitrering, metode basert på standard metode nr 4500-S2- F
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Suspendert stoff, gløderest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B2
Merknad
Metode basert på NS 4733 (1983)
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
Li, Al, Ti, V, Cr, Fe, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Tl, Pb, U, Be, B, Na, Mg, Si, K, Ca.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
E8-4
Merknad
Metode basert på ICP-MS, NS-EN ISO 17294-:2004 og 17294-1:2007
Objekt
Rentvann og Sjøvann
Parameter
Silikat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
C7-3
Merknad
Metode basert på NS-EN 16264: 2004, fotometri/autoanalysator. Multimetode
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
Turbiditet
Referansestandard
Tilbaketrukket NS-EN ISO 7027
Intern metode identitet
A4-2
Merknad
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
Turbiditet
Referansestandard
Tilbaketrukket NS-EN ISO 7027
Intern metode identitet
A4-3
Merknad
Automatisert
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
Bestemmelse av klorofyll a
Referansestandard
NS 4767
Intern metode identitet
H1-1
Merknad
Spektrofotometrisk måling i metanolekstrakt
Objekt
Rentvann, avløpsvann og sjøvann
Parameter
Nitritt- og nitratnitrogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D3-3
Merknad
Metode basert på NS4745:1991, automatisert. Multimetode.
Objekt
Rentvann, sjøvann
Parameter
Fargetall
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
A5-2
Merknad
Automatisert
Objekt
Rentvann, sjøvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
A2-4
Merknad
Automatisert
Objekt
Rentvann, sjøvann
Parameter
Bestemmelse av alkalitet
Referansestandard
ISO 9963-1
Intern metode identitet
C1-4
Merknad
Automatisert
Objekt
Rentvann, sjøvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
A1-5
Merknad
Potensiometrisk måling. Automatisert.
Objekt
Rentvann, sjøvann og avløpsvann
Parameter
Nitrogen
Referansestandard
NS 4743
Intern metode identitet
D6-1
Merknad
Automatisert metode
Objekt
Rentvann, sjøvann og avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A1-1
Merknad
Intern metode basert på tilbaketrukket standard Manuell metode
Objekt
Rentvann, sjøvann og avløpsvann
Parameter
Fargetall
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
A5
Merknad
Metode basert på Refbla' 1983,1984/No2
Objekt
Rentvann, sjøvann og avløpsvann
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D1-3
Merknad
Metode basert på NS 4724, Automatisert. Multimetode.
Objekt
Rentvann, sjøvann og avløpsvann
Parameter
Total fosfor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D2-1
Merknad
Metode basert på NS 4725, Automatisert
Objekt
Rentvann, sjøvann og avløpsvann
Parameter
Ammoniumnitrogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D5-4
Merknad
Metode basert på NS 4746, automatisert
Objekt
Sediment
Parameter
Total Nitrogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G6-2
Merknad
Metode basert på forbrenning ved 1800 °C
Objekt
Sediment, biologisk materiale fra vandig miljø
Parameter
Total karbon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G6-2
Merknad
Metode basert på APHA/AWWWA/WPCF og forbrenning ved 1800 °C
Objekt
Sjøvann
Parameter
Tot. suspendert materiale
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B4
Merknad
Metode basert på NS 4733 (1983)
Objekt
Sjøvann
Parameter
Oksygen
Referansestandard
NS-ISO 5813
Intern metode identitet
F1-2
Merknad
Winklertitrering
Objekt
Sjøvann
Parameter
Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Zn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
E14
Merknad
Metode basert på ekstraksjonsmetode, SPE
Objekt
Sjøvann
Parameter
Pb, Cd, Cu, Co, Ni, Zn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
E14 og E8-4
Merknad
ICP-MS + SPE, metode basert på NS-EN ISO 17294-2:2005
Objekt
Sjøvann
Parameter
Sulfid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
F1-2
Merknad
Winklertitrering, metode basert på standard metode nr 4500-S2- F
Objekt
Vann
Parameter
Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
E10-1 og E9-5
Merknad
Metode basert på ICP-AES og ISO 11885 og NS 4770 (1994), oppslutning
P21 Taksonomi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Marin bløtbunnsfauna
Parameter
Sortering, artsidentifisering og indekser
Referansestandard
NS-EN ISO 16665
Intern metode identitet
M3, M4, M5
Merknad
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Marin bløtbunnsfauna og Marine bunnsedimenter
Parameter
Faglige vurderinger og fortolkninger
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M10
Merknad
Vurderinger basert på veileder 02:2013