Direkte til sidens innhold

Startside / Om oss / Hva er akkreditering / Akkrediteringsprosessen

Når ein organisasjon ønskjer å bli akkreditert, for heile eller deler av si verksemd, er første trin å setja seg inn i dei krav som vert stilt i den standarden som gjeld for det aktuelle området.

Neste steg er å gå igjennom NA sine krav som er omtala i NA dok 14, 15 og 25/31.

Dernest må verksemda etablere eit styringssystem som tilfredsstiller krava og så fylje dette systemet i dagleg drift

Hovudelementa i sjølve søknadsprosessenillustrasjon av søknadsprosessen

  • Søknad om akkreditering skal sendast til NA på eige søknadsskjema. Kvalitetshandboka og anna naudsynt informasjon (spesifisert på søknadsskjema) skal følgja søknaden.
  • Sakshandsamar går gjennom dei innsende dokumenta og ber om utfyllande dokumentasjon dersom noko manglar.
  • Det vert gjort avtale om eit førebuande møte med søkjaren. På dette møtet vil NA drøfta ting som måtte vera uklårt i dokumentasjonen samtidig som ein vurderar om organisasjonen synes å vera klar for ei endeleg vurdering (fullstendig gjennomgang.)
  • Endeleg vurdering vert gjort av ein leiande og ein eller fleire tekniske bedømmarar.
  • Verksemda rettar opp eventuelle avvik og melder tilbake til NA om korleis dette er løyst.
  • NA vurderar om avvika er retta opp på ein tilfredstellande måte. Når det er samsvar med standarden vert akkreditering gjeve for nærare spesifiserte oppgåver/område.
  • Akkrediteringa vert gjeve for ein femårs periode. I denne tida vil NA regelmessig fylgja opp verksemda for å sikra at verksemda held fram med å vera i samsvar med den eller dei standardarane dei er akkreditert mot. Alle akkrediterte organisasjonar blir fulgt opp kvart år.
  • Dersom verksemda ynskjer å halda vedlike akkrediteringa si må den fornyast innan 5 år.

TILBAKEMELDING PÅ ARTIKKELEN
E-post
Kommentar

NYHETER

ILAC P9: 06/2014 ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing er revidert
Saeed Behdad
Det er mulig for bedrifter å profilere seg med stand på Norsk akkrediterings akkrediteringsdag
Årsrapport for akkrediterte sertifserings- og inspeksjonsorgan skal sendes på eget skjema. Laboratorier skal ikke sende årsrapport.
Knut Thomas Sjølie